Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για τους πωλητές απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
2. Ακριβές Αντίγραφο άδειας οικοδομής, τοπογραφικό με δήλωση από μηχανικό του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 και κάτοψη του ακινήτου.
3. Βεβαίωση από μηχανικό του Ν. 4495/2017 με τον ειδικό αριθμό του ακινήτου σε ηλεκτρονική μορφή.
Για τυχόν αυθαιρεσίες, απαιτείται η περαίωση της διαδικασίας και η προσκόμιση του εγγράφου της ολοκληρωμένης υπαγωγής. Καινούρια κάτοψη του χώρου μαζί με τους τακτοποιημένους χώρους με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού.
5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Π.Ε.Α.).
6. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο που ανήκει το ακίνητο.
7. Φορολογική ενημερότητα του πωλητή/τριας για μεταβίβαση ακίνητου.
8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ του πωλητή/τριας, αν είναι μέλος εταιρειών, οικοπεδούχος σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή (της τελευταίας 10ετίας), έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίες ή αν γενικά απασχολεί προσωπικό.
9. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Την Βεβαίωση παίρνουμε από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο, με αίτηση, έναν λογαριασμό Δ.Ε.Η., το συμβόλαιο και μπορεί να ζητήσουν τις τακτοποιήσεις των αυθαιρεσιών ή την βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες.
10. Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας, για τα τελευταία 5 έτη.

Κατά περίπτωση βέβαια ενδεχομένως να χρειαστούν και πρόσθετα δικαιολογητικά, αλλά αυτό κάθε φορά θα το κρίνει ο συμβολαιογράφος και η εφορία.

Για τους αγοραστές απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος

Κατά περίπτωση βέβαια ενδεχομένως να χρειαστούν και πρόσθετα δικαιολογητικά, αλλά αυτό κάθε φορά θα το κρίνει ο συμβολαιογράφος και η εφορία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Προκειμένου να μεταβιβαστεί η Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου, από έναν υφιστάμενο σε ένα νέο χρήστη της εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών :
1. Κωδικός Παροχής υφιστάμενου Πελάτη, ή Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ή Serial Number του μετρητή φυσικού αερίου (ή εναλλακτικά ένας παλιός λογαριασμός που να πιστοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία).
2. Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου (τα μαύρα ψηφία από το καντράν του μετρητή, που δείχνουν τα συνολικά μετρημένα κυβικά κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, ή φωτογραφία του μετρητή).
3. Φωτοτυπίες ταυτότητας του παλιού (υφιστάμενου) και του νέου (διαδόχου) Πελάτη.
4. Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ του νέου (διαδόχου) Πελάτη.
5. ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών του παλιού (υφιστάμενου) και του νέου (διαδόχου) Πελάτη, για την επιστροφή της εγγύησης (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, ή άλλο σχετικό έγγραφο).
Σε περίπτωση νέου ενοικιαστή: Μισθωτήριο του ακινήτου σε ισχύ (αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS).

ΔΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΥΑΘ)

Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας χρειάζονται:
1. οριστικό συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή γονική παροχή) ή θεωρημένο μισθωτήριο συμβόλαιο (Taxis)
2. ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY
3. τελευταία απόδειξη νερού πληρωμένη
4. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην αλλαγή του ονόματος (εφόσον δεν είναι ο ίδιος παρών, θα πρέπει να προσκομίζεται εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ)

Για την υπογραφή της νέας σύμβασης μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής:
1. έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
2. την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
3. αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας)
4. πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).
5. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (έγγραφο Taxisnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

Υπογράφοντας νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως εγγύηση, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Copyright © 2017 pazartzis.gr - All rights reserved. | Designed by Aneveno |